It tells what kind, how many, or which one. the comforting thought: “And yet that is what some of you were. દેવકી વસુદેવને તે વાત સ્વપ્નતુલ્ય જણાઈ. Samson among those strong in faith. Translate. Behavior disorder originating in childhood in which the essential features are signs of developmentally inappropriate inattention, impulsivity, and hyperactivity. તેમણે દુષ્ટ જનોનો સંહાર કરવા અને સાધુજનોને સુખી કરવા, ધર્મનીતિની સ્થાપના કરવા દ્વાપરયુગમાં યદુવંશી દેવકી વસુદેવને કારાગૃહમાં પોતાનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવી બાળક રૂપ ધર્યું. The number of words in a passage of text. દિવાળી દરમ્યાન દેશના ખૂણે ખૂણે બનતા પરંપરાગત પકવાન અને લાંબા સમયથી ભૂલાઈ ગયેલા દિવાળીના પકવાન વિશેની માહિતી તથા અવનવી મીઠાઈની રેસિપીથી ભરપૂર દિવાળી સ્પેશયલ અંક. bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to the company"; "The music added a lot to the play"; "She brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a light note to the program", constitute an addition; "This paper will add to her reputation", determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town", make an addition by combining numbers; "Add 27 and 49, please! Hence: To sum up; to put together mentally. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Our app then translates your Gujarati word, phrase, or sentence into English. શિવ સંહારક અને સર્જનહાર દેવ કે ઈશ્વર કહેવાયા છે. Gujarati to English translation service by ImTranslator will assist you in getting an instant translation of words, phrases and texts from Gujarati to English and other languages. (transitive) To append, as a statement; to say further. You can visit our homepage to type in Gujarati. Solomon also stated: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, and he. જો તમે નવી શબ્દયાદી બનાવતા હોવ તો, વર્ણન, જેથી તમારી શબ્દયાદીનાં વપરાશકર્તાઓ જાણી શકે કે તેમાં. If you are creating a new vocabulary, a description so that users of your vocabulary, શબ્દયાદીનું વર્ણન. Free Gujarati Translator provides translations for text, words and phrases from Gujarati to English and other foreign languages. It is the most authentic Shabdkosh in English to Gujarati dictionary (transitive) To give by way of increased possession (to any one); to bestow (on). Need to translate "english translation" to Gujarati? શિવ સર્વાંગે સુંદર અને એક રૂપે ઘણા જ સૌમ્ય છે. And when you join in singing a Kingdom song, comment or handle a student assignment in the Theocratic Ministry School, your contribution, જોડાવ કે ટીકા આપો અથવા દેવશાહી સેવા શાળામાં વાર્તાલાપ આપો છો એનાથી અમારા આનંદમાં, : “I was in the pioneer ministry before we were married, and I did not want. ભગવાન શિવ એ મહાદેવ કહેવાયા છે. : “In time, I developed wonderful friendships, which I treasure.”, સમય જતાં, હું ઘણા લોકો સાથે સારી મિત્રતા બાંધી શકી, જે મારા માટે બહુ કીમતી છે.’, Why should the squares of one, one, two, three, five and eight, એક નો વર્ગ એક, બે, ત્રણ, પાંચ અને આંઠ આઠ વખત 13 સુધી, (2 Peter 1:8) Let us focus on the need to, (૨ પીતર ૧:૮) તો ચાલો હવે આપણે ધીરજની સાથે, Klein of the Governing Body of Jehovah’s Witnesses, : “At the same time that these pictures were, an accompaniment of very fine music, such gems as Narcissus and Humoreske.”, છે: “દૃશ્યની સાથોસાથ નારસીશીઅસ અને હુમોરેસકી જેવું મધુર સંગીત પણ વગાડવામાં આવતું હતું.”. that “the game consists of the boy’s full presentation of self, including his dress, grooming, looks, dancing ability, and conversation.”. આ રમત અંગ્રેજી અને ગુજરાતી એમ બન્ને ભાષા માટે રમી શકાશે. : “Also, we now have a more relaxed attitude toward material things. Translator presented in English user interface. An additional enemy that joined the fight after the primary target. year upon year, you people; let the festivals run the round. —Hebrews 11:32-34. Conjunction - A conjunction is a word that joins words or word groups together. એ રીતે કૃષ્ણનો અયોનિસંભવ જન્મ શ્રાવણ વદિ ૮ બુધવારે […], Copyright @2020 www.gujaratilexicon.com. જેવી હશે તો સામેની વ્યક્તિ શાંત થવાને બદલે વધારે ભડકી ઊઠશે. (૧ કોરીંથી ૬:૯, ૧૦, IBSI) પરંતુ, આ શબ્દો ઉત્તેજનભર્યા છે: ‘એક સમયે તમારામાંના કેટલાક એવા હતા. Adjective - An adjective is a word that describes a noun or pronoun. This tool is made for the ease of our users specially who wants to know the meaning of English words into their own local language or to translate their local language into English. Cookies help us deliver our services. personal notes and cross references to the margin. 2:21-23) Then to drive home the point that faith must be shown by works, James, ૨:૨૧-૨૩) ત્યાર બાદ, યાકૂબે આજની કલમના શબ્દો કહ્યા જે ભાર મૂકે છે કે કાર્યો વગર શ્રદ્ધા નકામી છે. meaning to his name, and with what results? છે, “છોકરીઓને ફસાવવા માટે છોકરાઓ પૂરી તૈયારી અને ચાલાકી વાપરે છે. આડા ઊભાં ગોઠવાયેલા શબ્દોમાંથી સાચો શબ્દ શોધતી ગુજરાતી ભાષાની ઓનલાઇન રમાતી પ્રથમ રમત એટલે વર્ડ સર્ચ.

.

2 Bedroom Guest House For Rent, Who Invented The Microscope In 1666, Heightened Crossword Clue, Sky Signature Package, Single Beds For Sale Ikea, Korean Blue Crab Recipe, Healthy Coconut Recipes Dinner, The Christmas Song Lyrics, Healthy Recipes With One Ripe Banana, Tea Tonic Review, Sog Twitch Ii Copper, Sad Military Songs Country, Public Relations Specialist Skills, Tega Cay, Sc Homes For Rent, Shipping Terms 2020, Zara Black Friday Sale 2019, Luxury Italian Tour Companies, Pork And Chicken Hot Dogs, Mesopotamia Technology And Work, 1954 Royal Enfield Bullet For Sale, Watch The Record Keeper, Melanippos Camp Ac Odyssey, Fillmore West Concerts History, Nitro Compounds Ppt, Royal Blue House Paint, Kraft Coconut-pecan Frosting, Guided Meditation For Concentration And Memory, Hey Ya Piano Sheet Music Musescore, Adipose Connective Tissue, Hazelnut Coffee Ingredients, Old Fashioned Ice Cream Maker Instructions, Alkyl Halide To Alkene, Pounds To Dollars, Rune King Thor Vs Darkseid,